1. Műfordítói műhelymunka

A kurzus célja: az alapvető műfordítói képességek (interpretáció, stílusérzék, szövegformálás) fejlesztése és fordítói technikák megismertetése. Nyelvileg helyes, tartalmi, műfaji, stiláris szempontból hű műfordítások készítése. A műfordítói munkához nélkülözhetetlen szótárak, kézikönyvek és egyéb segédeszközök megismertetése.

A kurzus tartalma: modern, elsősorban kortárs, különböző műfajú (novella, esszé, regényrészlet, forgatókönyv, színmű), de elsősorban prózai irodalmi szövegek fordítása közös műhelymunkával. A műfordítói hűség fogalmának értelmezése; műfordítás és kánon, a műfordítás és az idő (újrafordítások létjogosultsága) kapcsolata konkrét példák alapján.

Az óra menete: otthoni feldolgozásra kiadott rövid szövegrészletek közös fordítása, a hallgatók által készített fordítások egybevetése, elemzése; már létező műfordítások elemzése, összehasonlítása, esetleg egy-egy szövegrészlet újrafordítása.

2. Magyar nyelv

A kurzus célja: a hallgatók anyanyelv-ismeretének elmélyítése, tudatosítása. A magyar nyelvnek, mint élő, folytonosan változó rendszernek a megismertetése.
 
A kurzus tartalma: az első képzési szakaszban helyesírás, korrektúra [Noll Katalin: Helyesírás mindenkinek és Gyurgyák János: Szerkesztők és szerzők kézikönyve]. A második szakaszban fogalmazási, nyelvművelő és stilisztikai gyakorlatok. A közelmúlt pozitív és negatív nyelvi változásainak elemzése; a leggyakoribb nyelvi hibák az írott és a szóbeli nyelvhasználatban. A „médiamondatok”. A stílusrétegek, stílusárnyalatok és a hozzájuk tartozó nyelvi kifejezőeszközök megismertetése, különös tekintettel a szépirodalmi stílusra.
 

Az óra menete: a kurzus vezetője által összeállított gyakorlatok.

3. Kontrasztív nyelv- és stílusgyakorlatok

A kurzus célja: a hallgatók idegennyelvtudásának fejlesztése, a hallgatók figyelmének felhívása a két nyelv rendszeréből és szemléletéből adódó különbségekre.

A kurzus tartalma: a Magyar nyelv c. tárgy tematikájával szoros összefüggésben, azzal mintegy párhuzamosan haladva a nyelv stílusrétegeinek, stílusárnyalatainak és a hozzájuk tartozó nyelvi kifejezőeszközök megismertetése, különös tekintettel az írásbeli nyelvhasználatra és a szépirodalmi stílusra. Az írásjelek eltérő használata a magyar és az idegennyelvben. A műfordításban különös nehézséget jelentő hangutánzó és hangulatfestő, indulatszavak, módosító- és határozószavak szövegbeli előfordulásai, pontos értelmezésük, egybevetésük a magyar „megfelelőikkel”. Nyelvi normák, standardok: különbségek a magyarban és az idegennyelvben; rétegnyelvek, csoport- és lokális nyelvek, dialektális elemek.

Az óra menete: a kurzus vezetője által összeállított gyakorlatok.

5. Kreatív szövegértés

A kurzus célja: a műfordítói munkához nélkülözhetetlen, a helyes interpretációt segítő kulturális (művelődéstörténeti, civilizációs) ismeretszerzés elősegítése; a műfordító saját „kulturális szótárának” gyarapítása.

A kurzus tartalma: a hallgatók figyelmének ráirányítása olyan, az átlagos műveltséget képező, az  ill. a szűkebb regionális „közös tudat(ok)ban” meglévő kultúrtörténeti emlékekre, jelenségek, nyelvi vagy nyelven kívüli megnyilvánulásokra, arra, amit az egy anyanyelvi embernek sugall, ami azonnal eszébe jut az adott kifejezés láttán/hallatán. A gyanakvás felkeltése egy sokszor látott vagy hallott, a közvélekedésben élő sztereotípia kapcsán, ezek nyelvi kifejeződései és értelmezésük.

Az óra menete: irodalmi és nem irodalmi szövegek kreatív, értő olvasása.

6. Mai irodalom

A kurzus célja: a modern, elsősorban kortárs irodalom legfontosabb irányzatainak, törekvéseinek megismertetése.

A kurzus tartalma: olyan, az elmúlt néhány évtizedben jelentős életművet létrehozó, ill. a jelentős életmű reményével kecsegtető fiatal alkotók műveinek olvasása, amelyek a magyar könyvkiadás érdeklődését is felkelthetnék.

Az óra menete: olvasás, műelemzés.

7. Fordításelemzési és kontrollszerkesztési gyakorlat, műfordítás kritika

A kurzus célja: a kiadói munkafolyamat következő fázisának, a kontrollszerkesztésnek a megismertetése.

A kurzus tartalma: jelentős életművel rendelkező műfordítók személyes jelenlétük „erejével”, saját fordítói, szerkesztői gyakorlatukból merített példákkal mutatják be a szövegformálás egyes állomásait. Bevezetés a műfordítás kritikába.

Az óra menete: a meghívott előadók szabadon határozzák meg.

STUDIO ITALIA - BUDAPEST 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. | Olasz Nyelviskola Tel.: (1) 319 9039, (1) 319 9054 Fax: (1) 319 9040

Olasz Könyvesbolt és Fordítóiroda Tel.: (1) 319 9053 Fax: (1) 319 9040 | Olasz Utazási Iroda Tel.: (1) 789 1414, (1) 301 09 71 Fax: (1) 319 9040